لیزر

لیزر
بین جلسات لیزر چه اقدماتی لازم است؟ 
اغلب قبل و در بین جلسات درمان نباید از روش هائی از قبیل بند انداختن یا کندن موها استفاده نمود و این روش ها را باید از حداقل دو هفته قبل از جلسه ی لیزردرمانی متوقف نمود و موهای مورد نظر را صرفاً باید با تیغ اصلاح کرد.