رهایی از موهای زائد بدون سوختگی

رهایی از موهای زائد بدون سوختگی

تاول
سوختگی و تاول از عوارض بسیار نادر لیزر موهای زائد است که علت اصلی آن عدم مهارت کاربر دستگاه یا همپوشانی ناحیه‌های تابش لیزر است. اگر پوست قبل از تابش لیزر به نحو مناسب خنک شود، سوختگی بروز نمی‌یابد. بنابراین حتماً از مهارت و تجربه متخصص مطمئن شوید.
با اطمینان خاطر خود را به کادر تخصصی اکسیر بسپارید.