فوایـد بی نظیر ماساژ کف پا

فوایـد بی نظیر ماساژ کف پا

 

فوایـد بی نظیر ماساژ کف پا بعد از عمل جراحی بای پس

در این مقاله تخصصی اکسیر شهرک غرب   قصد داریم به فوایـد بی نظیر ماساژ کف پا بعد از عمل جراحی بای پس خواهیم پرداخت پس لطفا تا پایان مقاله با ما همراه باشید ؛ این مقاله از سری مقاله های تخصصی اکسیر شهرک غرب است که ترجمه شده از مقالات زبان انگلیسی است . 

 

فوایـد بی نظیر ماساژ کف پا

درد و خستگی از مشکلات بعد از جراحی پیوند بای می باشند. از آنجایی که جهت تسکین درد و خستگی، روش های غیر دارویی بر روش های دارویی ارجح تر می باشند، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثير ماساژ کف پا بر میزان درد و خستگی بیماران بعد از عمل جراحی بای پس شریان کرونری انجام شده است.


 این مطالعه یک کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی شده شاهددار می باشد که بر روی ۸۰ بیمار تحت جراحی قلب باز بستری در مرکز قلب مازندران، در سال ۱۳۹۰ انجام گردید. بیماران در دسترس پس از همسان سازی از نظر سن و جنس در دو گروه آزمون و شاهد به طور تصادفی قرار گرفتند. در گروه آزمون ماساژ کف پا از روز دوم پس از عمل به مدت ۴ روز متوالی و به مدت ۲۰ دقیقه در کف پای چپ انجام شد. در گروه شاهد نیز فقط پای بیمار بدون اعمال هیچ فشاری به مدت 1 دقیقه چرب گردید. متغیرهای درد و خستگی قبل و بعد از مداخله با استفاده از مقیاس معیاری دیداری ثبت شد. یافته ها با استفاده روش های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.


نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین درد در دو گروه آزمون و شاهد بعد از انجام مداخله وجود داشت و همچنین مشخص شد که اختلاف معنی دار بین خستگی دو گروه آزمون و شاهد بعد از انجام مداخله وجود دارد

 بر اساس یافته ها ماساژ کف پا به عنوان یکی از شاخه های طب مکمل سبب کاهش خستگی و درد می شود و با توجه به هزینه کم، عدم عوارض و سهولت انجام این روش برای کاهش درد و خستگی بیماران بعد از جراحی پیوند بای پس شریان کرونری توصیه می شود.

 

فوایـد بی نظیر ماساژ کف پا

چرا به سراغ ماساژ کف پا بعد عمل از جراحی بای پس میرویم ؟!

 

 در طی دو قرن گذشته شیوع بیماری های قلبی رو به افزایش بوده است . بیماری های عروق کرونر از شایع ترین بیماری های قلبی هستند که با وجود مؤثر بودن روش های طبی فعلی در درمان، ممکن است بسیاری از بیماران نیاز به بازسازی عروقی پیدا کند جراحی پیوند بای پس شریان کرونری (Cororary Artery Bypass Chan ( CABG روشی موثر برای کم کردن یا از میان برداشتن آنزين قلبی است!

 سالانه تقريبا حدود ۲۴۰۰۰ با عمل جراحی قلب باز در ایالات متحده آمریکا و بیش از ۲۰۰۰۰ جراحی قلب در استرالیا انجام می شود علی رغم تعداد زیاد جراحی قلب، هنوز این بیماران درد قابل توجهی را در طول دوره بحرانی پس از جراحی تجربه می کشند

خستگی و حمالات فرسودی بعد عمل از جراحی بای پس و مرتبط با آن علاوه بر کیفیت زندگی، توانایی جسمانی بیماران قلبی را تخریب می کند به همین علت ماساژ کف پا یک روش قابل توجه است .

 

 ماساژ کف پا

 اگرچه تارو درمانی مؤثرترین وسیله در دسترس پرستاران برای کاهش درد و خستگی بیماران می باشد به دلیل عوارض جایی مکن ها، محذرها و تفاوت در پاسخ به آنهاء مهم است که در کنار این داروها از روش های غیر دارویی جهت کاهش درد و خستگی استفاده گردد  در سال های اخیر پژوهش هایی درباره شیوه های غیر دارویی صورت گرفته است که از جمله این مداخلات، ماساژ درمانی کف پا است که از طریق بازتاب شناسی (Reflexology) انجام می شود 

تسكين درد با استفاده از ماساژ کف پا  نیز مبنی بر این اصل است که ماساژ بازتایی کف پا منجر به تحرک و فعال شدن راه های معین و میرهای ظری انرژی مرتبط با کف پا شده می توان بدین وسیله از شدت درد کاست به طوری که طی دوره ماساژ گردش خون بهبود یافته از انتقال دارد توسط اعصاب کی ممانعت به عمل می آید و بالاخره با آزادسازی آندورفين ها و نکفالین ها درد تکین می باید

همچنین ماساز نیز با تأثیر بر بشم عصبی نظارتی و جریان خون، باعث آرام سازی عضلانی، افزایش جریان خون و اکسیژن رسانی می گردد. افزایش جریان خون در ناحیه ماساژ  داده شده باعث بهبود تغذیه و افزایش دفع مواد زائد از جمله اسید لاکتیک می شود که منجر به آزادسازی انرژی و رفع ختگی می گردد. با توجه به اهمیت کاهش دادن عوارضی پس از جراحی قلب و اطلاع از این که روش های تسکین درد فعل پس از آن که به صورت تسكين درد دارویی می باشد نه تنها هزینه یر ست بلکه موجب نارضایش و خاطرات تلخ بيماران از حمل جراحی نیز می گردند، لذا استفاده از لب مکله جایگزین بهتری خواهد بود. ولی از آنجایی که در مورد تأثير رفلکسولوژی، مطالعات انجام شده به نتایج متناقضی دست یافته اند و هم چنین مطالعات اندکی که در جهان و در ایران تنها یک مورد در زمینه تأثير ماساژ کف پا  پا بر درد استرتونوی بیماران CAEG، البته با مندولوزی مختلف و سنجش متغیرهای متفاوت انجام گرفته است. پژوهشگر بر آن شد تا با طراحی این مطالعه، تأثير ماساژ بازتایی پا بر میزان درد و خنگی بیماران تبعث تشعل CABG را در مرکز قلب مازندران واقع در شهر ساری مورد بررسی قرار دهد.

 

 ماساژ

پژوهش انجام شده در مورد ماساژ کف پا

 

این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی کنترل شده تصادفی شاهد دار (Randomized Controlled Trial ( RCT . می باشد که بر روی ۸۰ بیمار توست جراحی قلب باز بستری در مرکز قلب مازندران واقع در شهر ساری انجام گردید. با استفاده از نتایج یک مطالعه مشابه در ایران و با ضریب اطمینان ۹۵ درصد حجم نمونه محاسبه شد.  ابزارهای گردآوری داده ها در این پژوهش شامل پرسشنامه ثبت اطلاعات دموگرفیک پژوهشگر ساخته و همچنین مقیاس معیاری - دیداری (Visual analogue scale) جهت بررسی ندارد و خستگی بود. مقیاس معیاری - دیدار این پژوهش شامل یکه محمد افقی ده سانتی متری بود که از صفر تا ده درجه بندی شده بود. عدد صفر نشان دهنده فقدان علائم درد و خستگی و عدد ده به معنی حداکثر شدت علایم مورد نظر بود. مقیاس معیاری - دیداری ابزاری بسیار موثر و دارای حساسیت و اعتبار است  روایی این ابزار در درد در تحقيقات مورد ارزیایی قرار گرفته است . در تحقیقات زیادی نیز از این استار برای سنجش درد و خستگی بیماران مختلف از جمله CABG استفاده شده است ، جهت نمونه گیری پس از کب تأییدیه کمیته اخلاق، پژوهشگر با مراجعه به بخش جراحی قلب مرکز قلب مازندران و بررسی بت انتظار عمل بیماران بستری در بخش، در همان روز بیماران واجد شرایط را شناسایی و افراد دارای معیارهای ورود و خروج به مطالعه را مشخص شود شرایط ورود به مطالعه شامل تمایل بهار جهت شرکت در مطالعه، تحت عمل جراحی قلب قرار گرفتن برای اولین بار، جراحی قلب باز غیر اورژانس و با پمپ قلیں روی بود. معیارهای خروج از مطالعه نیز شامل نداشتن هوشیاری کامل، نیاز به پمپ داخل آتورتی، اینتوبه بودن بیش از ۲۴ ساعت، خونریزی بیش از ۲۰۰ سی سی در ساعت از چست تیوب، انجام اعمال تریم یا تعویض دریچه ای به همراه CABG، الحالات شدید بینایی، مسابقه ای ، به دردهای مزمن، اعتیاد به الکل و مواد مصدر، اختلالات شدید شنوایی با پیشاپی و داشتن شکستگی، گرفت

 ماساژ

 

 پژوهشگر پس از تعین نمونه به عنوان مورد یا شاهد،  اطلاعات دموگرافیک بیماران را ثبت کرد و سپس به بیماران در مورد چگونگی تعین شدت درد در ضمن گروه آزمون، توضیحاتی نیز در خصوص نحوه انجام ماساژ دریافت نمودند و تاثیر ماساژ کف پا  مورد بررسی قرار گرفت .


بیماران بعد از عمل جراحی قلب ، مطالعات انجام شده دیگر نیز به نتایج مشابهی دست یافتند که با نتایج پژوهش حاضر هم خوانی دارد ولی نوع ماساژآنها متفاوت می باشد تنها یک مطالعه به بررسی ماساژ از نوع ماساژ کف پا  بر کاهش درد پرداخت که نتایج آن مطالعه نیز با مطالعه حاضر هم خوانی داشت . پژوهش دیگری به بررسی تأثیر ماساژ درمانی پر درد بیماران پس از عمل جراحی های قلب پرداخت در مطالعه ملی تور ماساژ درمانی ( ماساژ کل بدن ) در دو جلسه  (یک جلسه در روز دوم یا سوم پس از عمل و جلسه بعدی در روز چهارم یا پنجم بعد از عمل انجام شد. مدت زمان هر جلسه ۳۰ دقیقه و جهت بررسی میزان درد از مقياس معیاری - دیداری استفاده گردید. 

تحقیقات نشان داد که ماساژ درمانی تأثیر معنی داری بر خستگی و بی خوابی آن ها دارد . و علاوه بر این یافته های پژوهشی که بر روی ۱۶ بیمار مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی انجام شد نیز نشان داد که ماساژ درمانی می تواند به طور معنی داری باعث کاهش خستگی شود. همچنین، در یک مطالعه نیمه تجربی که روی ۵۹ زن میانسال ۴۰ الی ۶۰ ساله از من تا آگوست ۲۰۰۸ انجام شده رفلکسولوژی ۳ بار در هفته تا ۶ هفته و در هر جلسه به مدت ۴۰ دقیقه توسط خود بیمار انجام گردید و  به این نتیجه رسیدند که ماساژ کف پا به عنوان یک مداخله اثر بخش پرستاری در کاهش استرس و خستگی دوره قبل از یائسگی زنان میانسال مؤثر می باشد. در مقاله دیگری نیز که اثر ماساژ کف پا بر روی خواب و خستگی ۱۰۰ زن مسن (۵۰ نفر در گروه آزمون و ۵۰ نفر در گروه کنترل) بررسی شد، ماساژ بازتابی پایه مدث ۴۵ دقیقه در طی ۳ روز در گروه آزمون انجام گرفته شد .

 

 ماساژ کف پا

جمع بندی نتایج ماساژ بر روی کاهش درد 

نتایجماساژ درمانی  مؤيد افزایش کیفیت خواب و تسكين خستگی در زنان مسن بود . یافته های مطالعه دیگری نیز نشان داد که ماساژ درمانی  شدت درد زایمان را کاهش داده است ماساژ درمانی  به عنوان یک روش غیر دارویی و غیر تهاجمی در  ارتقای سلامت زنان میتواند  مورد استفاده قرار گیرد

 نتایج یک مطالعه در رابطه با تأثیر ماساژ بر خستگی بیماران سرطانی کاهش معنی داری در میزان خستگی آنها بلافاصله بعد از انجام ماساژ نشان داده شد   همچنین در مطالعه دیگر که جهت بررسی تأثیر ماساژ بر میزان افسردگی، علایم سوماتیک و سندرم خستگی مزمن انجام شد بلافاصله بعد از اتمام مداخله در گروه ماساژ نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی دار آماری یافت شد. 

 ماساژ


در نهایت یافته های این مطالعه حاکی از تأثیر  ماساژ کف پا   بر درد و خستگی بیماران بعد از عمل جراحی پیوند با پس شریان کرونری قلب می باشد. لذا با توجه به تأثیرات مثبت  ماساژ کف پا  بر درد و خستگی بیماران و با توجه به این که استفاده از آن راه حمل آسان، مقرون به صرفه و کم عارضه در جهت کاهش درد و خستگی و همچنین ایجاد یک تجربه مثبت در بیمار نسبت به بیمارستان و کارکنان است
توصیه میگردد  ماساژ کف پا   در بخش مراقبت ویژه به کار برند و یا در صورت عدم وجود امکانات در بخش به همراهان بيمار توصیه شود که این روش را برای بیمار به کار برند. یافته های این پژوهش می تواند توسط برنامه ریزان، طراحان بيمارستان و بخش های مراقبت های ویژه گروه جراحی و سایر گروه های پزشکی مورد استفاده قرار گیرد تا نقش روش های غیر دارویی را بیشتر مورد نظر قرار داده شود .

 

آموزش ماساژ کف پا

 

 

 
021-88361343
09120438945
exir_shahrak_gharb